Lagere school


Eindelijk is je kind klaar om naar het 1ste leerjaar te gaan. Het heeft de voorbije jaren al heel wat geleerd in de kleuterschool. Hier kunnen we in de lagere school verder mee aan de slag! Enkele verschillen met de kleuterschool zijn:

 • vanaf 6 jaar is een kind leerplichtig; vanaf nu moet je kind alle dagen naar school komen. Er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen bvb. bij ziekte. Als je drie dagen afwezigheid overschrijdt, moet je dit a.h.v een doktersattest kunnen verantwoorden. Meer hierover lees je in het schoolreglement.

 • op het eind van het 6de leerjaar moeten de kinderen een aantal doelstellingen bereikt hebben voor Nederlands, wiskunde, Frans, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en wereldoriëntatie. Ook leren leren, ICT en sociale vaardigheden zijn leergebied overschrijdende domeinen waar kinderen doelen dienen te behalen. We noemen deze doelen vanaf nu eindtermen.

 • je kind krijgt zwemlessen

 • je kind krijgt 2 uur levensbeschouwelijke vakken. Je kiest tussen katholieke, protestantse of islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer.

We zijn ons ervan bewust dat er vele vragen zijn die we graag hieronder willen toelichten. Indien je vraag er niet tussen staat, kan je ons steeds via de contactgegevens bereiken. We maken graag tijd voor je vrij.

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Je kan steeds een afspraak maken om je kind in te schrijven via directie@gobilijn.be of via telefoon 089/ 41 52 87.

Tijdens een intakegesprek kunnen jullie nog beter kennis maken met de school en haar visie. Ook wij leren je gezin en je kind al wat beter kennen.

Indien je kind in de loop van haar/ zijn schoolcarrière onze school voor het eerst bezoekt, is het handig wanneer je het laatst uitgereikte rapport meebrengt. Op die manier krijgen we een eerste zicht op haar/ zijn schoolse prestaties.

Wat heb je nodig voor deze inschrijving?

Je brengt een officieel document mee waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt. Dat kan een kids-ID, isi+ of een uittreksel van de geboorteakte zijn.


Wat leert mijn kind in de lagere school.

De overheid legt enkele basisregels op die de kwaliteit van het onderwijs moeten verzekeren. Zo moeten in het gewoon basisonderwijs ten minste de volgende leergebieden aan bod komen:

Lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij, wiskunde, Frans

In het gewoon lager onderwijs komen daar nog 3 thema’s bij over de verschillende leergebieden heen:

ICT, leren leren en sociale vaardigheden

De overheid tekent ook in grote lijnen uit wat de leerlingen moeten kennen, in onderwijsdoelen. Onderwijsdoelen zijn minimumdoelen waarvan de overheid vindt dat alle leerlingen ze moeten bereiken. Minimumdoelen omvatten een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.


Hoe weet ik dat jullie kwaliteitsvol onderwijs aanbieden?

Elke school heeft verantwoordingsplicht. Om de de 4 à 6 jaar krijgt onze school controle over haar werking. De inspectie licht de school gedurende een week door. Dit resulteert in een verslag. De verslagen van onze school kunt u nalezen via onderstaande link

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/instelling?sn=1727

Naast de verantwoordingsplicht is elke school verplicht om de kwaliteit van haar school zelf te bewaken. Op regelmatige basis bevragen we leerlingen, ouders en personeel over het reilen en zeilen van de school. De resultaten worden in team besproken. We stippelen acties uit om de werkpunten aan te pakken.

Voortdurend stellen we onszelf in vraag: welke doelen stellen we voorop? Hoe pakken we dit aan? Doen we de dingen goed? Waar kunnen we bijsturen?

Hoe weet ik wat er op school gebeurt?

 • Via de juf: na de schooldag kan je altijd even informeren hoe het met je kind gaat op school. Op het oudercontact kan je uitgebreider van gedachten wisselen.

 • Via je kind: Je kind vertelt honderduit over haar of zijn gebeurtenissen op school.

 • Via brieven: je wordt van gebeurtenissen op de hoogte gehouden via je mailadres. Indien je er geen hebt, moet je dit zeker melden zodat je toch op de hoogte gehouden wordt.

 • Via de schoolkrant/ website: 3X in het schooljaar geeft de school een krantje uit. Bijzondere gebeurtenissen van een voorbije periode worden daar verteld. Op de website staat tevens een kalender met geplande activiteiten.

 • Via de schoolagenda van mijn kind: uitstappen, vrije dagen, zwembeurten worden regelmatig via de agenda van je kind gecommuniceerd. Af en toe wordt er gevraagd iets mee te brengen naar school. Ook dit staat ruim op tijd in de agenda.

Hoe volgt de school mijn kind op?

Er worden regelmatig toetsen afgenomen na het behandelen van stukken van leerinhouden: we willen nagaan of de leerinhoud door alle leerlingen is begrepen en of de inzichten gekend zijn. 3 X in een schooljaar krijgen jullie een rapport waar de resultaten van een bepaalde periode gerapporteerd worden.

We nemen ook op gepaste tijden genormeerde toetsen af en dit voor wiskunde, spelling, begrijpend en technisch lezen. Genormeerde toetsen zijn standaardtoetsen die ons in staat stellen kinderen te vergelijken met leeftijdsgenoten. Zo weten we welke werkpunten er zijn.

Wekelijks zijn er overlegmomenten met de klasjuf/ -meester, ondersteuner van de klas en de zorgcoördinator. Tijdens deze overlegmomenten gaat men van ieder kind na hoe het zich voelt, wat goed of minder goed gaat en zoekt men naar mogelijke oplossingen.

Om de ???? zitten de directeur, zorgcoördinator en het CLB samen in een zorgoverleg om eventuele noden te signaleren. Indien nodig neemt het CLB verder contact op met de verschillende betrokkenen (ouders, leerling, klasleerkracht) om verder op onderzoek te gaan. Vooraf wordt steeds de goedkeuring van de ouders gevraagd.

Hoeveel keer per schooljaar is er een rapport?

Drie keer in een schooljaar wordt er een rapport uitgereikt: voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en op het eind van een schooljaar.

In dit rapport is er aandacht voor het welbevinden en de talenten van het kind. Voor sommige leergebieden worden cijfers gegeven, andere krijgen een waardeoordeel. In het commentaar van de leerkracht wordt er een woordje uitleg gegeven. Ook de maatregelen die er getroffen worden wanneer een kind het wat moeilijker heeft, staan op het rapport vermeld.

Tijdens een oudercontact wordt dit rapport besproken.

Waarvoor en wanneer is er een oudercontact?

3 X in een schooljaar houden we een oudercontact waarop je vooraf wordt uitgenodigd via mail (of brief).

De juf of meester vertelt hoe het met je kind gaat. 'Hoe is je kind thuis?' is voor onze juf zeker van belang. Wat ziet de meester of juf in de klas? Hoe gaat het om met andere kinderen in de klas? Wat vertelt het thuis over de school? Allemaal vragen waar de juf graag een antwoord op krijgt. Ook de resultaten op het rapport worden besproken. Een rustig contactmoment geeft jou en de juf de tijd om dit alles te bespreken.

Handig om in het achterhoofd te houden als ouder:

Welke eigenschap uit de volgende rij past bij mijn kind:

rustig, luidruchtig, hevig, zelfstandig, vrolijk, verlegen, agressief, druk, moe, jaloers, niet geïnteresseerd, blij, graag alleen, nieuwsgierig, geduldig, bezorgd, ...

Zo zie ik mijn kind...

 • heeft plezier in het leven

 • heeft zelfvertrouwen

 • is snel bang

 • toont hoe hij zich voelt

 • gaat met plezier naar school

 • heeft vaak ruzie

 • helpt andere kinderen

 • komt goed op voor zichzelf

 • werkt geconcentreerd

 • is snel ontmoedigd als iets niet lukt

 • vraagt hulp als dat nodig is

 • kan redelijk snel zelfstandig

 • verveelt zich vlug

 • maakt af waar hij/ zij aan begonnen is

 • speelt graag de baas

 • vertelt graag

Wat zal de lagere school kosten?

Materialen die nodig zijn om de leerplandoelen na te streven, zijn gratis. Het is natuurlijk makkelijk wanneer je kind persoonlijk schrijfgerief heeft. In elke klas is alles voor handen, dus het is zeker geen must.

Toch zijn er onkosten die we mogen vragen aan de ouders, zoals bijvoorbeeld voor een uitstap, en dit voor een maximumbedrag van € 90. Wij geven je via het schoolreglement een goede inschatting van deze kosten.

We vragen dit bedrag verspreid over 3X in een schooljaar op (3X € 30). De onkosten dat je kind maakt, wordt nauwgezet bijgehouden. Alleen wanneer de uitstap vooraf aan de school gefactureerd werd, wordt deze van je rekening afgehouden. Indien je kind afwezig is tijdens een niet-vooraf betaalde uitstap, zal deze kost niet aangerekend worden. Op het einde van het jaar maken we een afrekening. In de maand juli wordt de overschot teruggestort.

Heb je het financieel moeilijk? Bespreek dit zeker met ons, de directeur of iemand anders die je vertrouwt. Samen vinden we zeker een oplossing.

Is er busvervoer?

Er rijden twee bussen.

Indien je woonplaats verder dan 4 km is, is ons busvervoer gratis. Woon je dichterbij de school dan betaal je het bustarief van de lijn. Maak een afspraak bij het secretariaat voor verdere afspraken.

Hoe verloopt een schooldag?

De schoolbel rinkelt om 8.40 uur. Alle kinderen staan in de rij en gaan naar hun klas.

Tijdens de voormiddag wordt er les gegeven tot 11.45 uur. Er is een kort onderbreking voor een speelpauze om 10.20 uur tot 10.35. Tijdens deze pauze spelen de kinderen buiten en eten hun tussendoortje.

De reken- en taallessen komen vooral in de voormiddag aan bod. Op dinsdag en vrijdag komt de leerkracht van het gekozen levensbeschouwelijke vakken de leerlingen halen voor een uurtje les, zij hebben immers 2 X 1 uurtje recht op deze lessen. Ook kan op maandag of donderdag de turnjuf een uurtje de kinderen halen om hun uurtje lichamelijke opvoeding te geven. Het andere lesuurtje LO krijgen ze van hun eigen klasjuf.

Namiddag, vanaf 12.50 uur, starten de lessen opnieuw. Deze lessen worden ook 10 minuutjes onderbroken voor een pauze. Leergebieden zoals taal, mens en maatschappij, muzische vorming, wetenschap en techniek komen vooral in de namiddag aan bod.

Gedurende de hele dag wordt er rekening gehouden met de competenties en mogelijkheden van elk kind. We differentiëren daar waar het kan. De instructie wordt klassikaal gegeven waarna kinderen op hun niveau verder aan de slag gaan. We gebruiken regelmatig coöperatieve werkvormen, kinderen leren van en met elkaar. Hier geloven we sterk in!

Elke dag wordt er een kwartiertje uitgetrokken om vrij te lezen. Aan de hand van verschillende werkvormen (boekenrestaurant, blind daten met boeken, boekengesprekken,... ) leren kinderen verschillende tekstsoorten, boeken en auteurs kennen. We werken tijdens dit kwartier aan leesbevordering en leesplezier. Om 15.30 uur eindigt de schooldag, behalve op woensdag dan is de school om 11. 45 uur gedaan.


Hoe verloopt de lunchpauze?

Om 11.45 uur begint de middagpauze. De kinderen eten hun meegebrachte lunch in de klas op.

Wie spreek ik aan als ik me zorgen maak?

 • De juf of de meester: vertel wat je bij je kind ziet of hoort. Dat kan op elk moment na de schooluren of tijdens het oudercontact of tussendoor aan de schoolpoort.

 • De zorgcoördinator: zij helpt leraren en ouders om samen een oplossing te zoeken als er problemen zijn of als kinderen extra hulp nodig hebben.

 • De directeur: zij bespreekt met de leraren hoe ze goed onderwijs kunnen geven aan alle kinderen. Jullie mogen altijd naar de directeur komen met vragen en opmerkingen (tel. 089 41 52 87). Wij zijn er voor jullie.

 • Het CLB: CLB is de afkorting van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding. Er werken psychologen, pedagogen, dokters, verpleegsters en sociaal werkers. Ze volgen samen met de school de ontwikkeling van je kind op. Heb je de indruk dat je kind niet kan volgen in de klas? Of voelt het zich niet zo goed op school? Het CLB helpt gratis. Ook bij gezondheidsproblemen of moeilijk gedrag. Het adres van het CLB aan onze school verbonden, is:

CLB NOVA

Ambiorixstraat 51

3700 Tongeren

Telefoon: 012 23 12 39